جبهه پایداری انقلاب اسلامی
با پایداری بر اهداف انقلاب، گام دوم را محکمتر برمیداریم